Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til tre av Stiftelsen Dam sine programmer. 

 

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

 

Felles for alle tre program er at du må samarbeide med Norges idrettsforbund for å kunne søke. Det er Norges idrettsforbund som sender inn søknaden og står som ansvarlig for prosjektene. Ta kontakt med 

Idrettsprosjekter i Helseprogrammet

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte gruppe inn i idrettslag:

 

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne 
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Du kan søke om prosjekter som går over 1, 2 eller 3 år.

Utviklingsprosjekter

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om prosjektmidler via Norges idrettsforbund (NIF) til Stiftelsen Dam sitt program, Utvikling. Prosjektene må være rettet mot utsatte og sårbare grupper.

 

Formålet med programmet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.Målet er å utvikle mer kunnskap, nye metoder og implementering.

 

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden. Maksimal prosjektlengde er 2 år.

Forskningsprosjekter

Etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra kan søke om midler via NIF til Stiftelsen Dam til forskning innen fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Det kan søkes om støtte til en av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:

 

  • Doktorgradsstipendiat
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.