Kundesenter


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter på telefon: 62 95 06 10 eller e-post: info@klubben.no for nærmere informasjon.

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Klubben.no, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Klubben.nos produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Kunden vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.


Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Klubben.no seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

 

Alle priser er oppgitt inkl. mva, miljøgebyrer og ex-works Klubben.nos lager.  Dersom du ønsker priser eks. mva kan du huke av ruten "Priser inkl. mva" øverst i høyre hjørne. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom Bedriften mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Klubben.no innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Klubben.nos lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

 

Leveringstid

Med leveringstid menes tidpunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produsjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og transportørs tid kommer alltid i tillegg.

 

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende.


Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser postoppkrav. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Klubben.no seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

 

Salgspant - Eiendomsrett

Klubben.no forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Klubben.nos eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifters varelager.

 

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Bedrifter eller forhold på hans side, har Klubben.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Klubben.no foretar retting eller omlevering, kan ikke Bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrifteren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Klubben.no gir ikke Bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.


Erstatningsansvar

Klubben.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Klubben.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Klubben.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

 

Force Majeure

Er Klubben.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Klubben.no eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Klubben.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kredittere den mangelfulle varens kjøpesum.

 

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.

 

Ved salg til næringsdrivende gjelder ikke angrerettloven -  Salg til næringsdrivende reguleres av norsk Kjøpslov.