Den beste gymtimen

Undersøkelser viser at 3 av 10 elever misliker/hater kroppsøving og vil anstrenge seg stort for å ikke  delta i timen. Dette er bekymringsfullt mener mange kroppsøvingslærere for det er gjennom gymfaget at elevene skal få lyst til å være fysisk aktive gjennom hele livet. En teori til hvorfor gym oppleves så problematisk for mange er at det fokuseres for mye på tradisjonelle idretter, teknikker og prestasjoner. Spesielt på ungdomsskoletrinnet. Dette er en alder hvor mange er redde for å være «synlige» og det er store individuelle forskjeller blant ungdommene.

 

Kroppsøvingsfaget skal handle om kroppslig bevegelse og mestring på det nivået eleven er, det skal ikke være fokus på idrettsprestasjoner. Det er viktig å legge opp faget slik at det ikke blir så synlig hvem som mestrer og hvem som ikke mestrer og gymtimene bør etterstrebe å bli mer individuelt tilpasset.  

 

Anders Hove er gymlærer på Hammerfest videregående skole og på spørsmålet om hva som er den beste gymtimen svarer han følgende:

 

"Den beste gymtimen for meg er de timene hvor jeg får aktivisert flest elever lengst mulig. Da må jeg finne aktiviteter med enkle regler, gjerne utradisjonelle, som "tvinger til" samarbeid og som følger prinsippene om "å gjøre hverandre gode", og som ikke favoriserer elever som fra før har tradisjonelt gode ferdigheter. "Lista er lav" og få elever favoriseres av at de har kunnskaper og erfaringer med aktivitetene fra før."

Kan du gi et eksempel på hvordan en slik gymtime kan se ut?

For å sikre god motivasjon og deltagelse, er det viktig med variasjon og øvelser som stimulerer til allsidighet. Kan gjerne ha"konkurranser", men viktig å tone ned tapere/vinnere. I kroppsøving bør ALLE være vinnere, føle mestring og ha blitt sett og inkludert. Det er jo selve aktiviteten som står i sentrum og all den "skjulte læringa", som allsidighet, funksjonalitet, motorisk utvikling, få bedre utholdenhet,  gleden av å være i bevegelse og alle helsefordelene. Når jeg da opplever smil, glede, inkludering, masse aktivitet, god fairplay, samarbeid og funksjonalitet (gjøre sitt beste ut fra egne forutsetninger og treningsbakgrunn- og form), så blir jeg som kroppsøvingslærer glad. Som lærer er det også svært viktig å snakke med elevene på forhånd om HVA som vurderes og hvilke prinsipper vi bør/skal følge for at ALLE skal få en meningsfylt time. Dette er også noe elevene er opptatt av – at alle skal få komme med sine meninger og bidra til å forme gymtimen etter eget ønske. 

 

Med "nye og utradisjonelle" aktiviteter får også elevene en utfordring, ny kunnskap og ny erfaring (gevinst: bedre koordinasjon og mer allsidig).

Hva slags aktiviteter skjer i den beste gymtimen?

Det er rett og slett å finne aktiviteter som bygger på kommentarene i punktet overfor. Eksempler er Ultimate volley (Ultimate Frisbee, men med volleyball), Kinball, Spikeball, leker, slengtau (langt hoppetau), kanonball, ulike stafetter, for å nevne noe som spleiser elevene og der de fleste opplever mestring og aktivitetsglede.

Hva slags utstyr trenger man for å lage den beste gymtimen?

Det beste er egentlig timer/aktiviteter som krever lite eller ingenting av utstyr, kroppen er uansett det viktigste redskapet i kroppsøving. Men, og det er klart, mange ulike ballspill krever noe utstyr, og noen mer enn andre. I Kinball og Spikeball (lavterskelballspill) må man investere litt, og elevene elsker dessuten at de blir introdusert for nye ballspillaktiviteter.

Avslutningsvis vil jeg bare presisere at det overordna målet med kroppsøving i skolen er ……….

  • ….. å inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. 
  • Dette er grunnleggende hos mennesket og viktig for å fremme god helse.
  • Og at det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjør faget til en viktig arena for fremming av fair play og respekt for hverandre.

 

Da blir LEKEN viktig, sammen med gleden, mestringen og inspirasjonen og IKKE at eleven nødvendigvis skal bli fotballspiller, turner eller volleyballballspiller. Det kan eventuelt den organiserte idretten ta seg av :)